<<< Retour >>>

Bạn Về Đây - Version - mp3

Bạn Về Đây.

Mon ami , viens ici.
My friend, come here.

Poème : Thiền Sư Lương Sĩ Hằng
Musique et Harmonie : Quách Vĩnh-Thiện
Parole française et Anglaise : Quách Vĩnh-Thiện.
Paris, le 26 Mai 2003

Tiếng hát : Nguyên Thảo & Thụy Long.

Nguyen Thao

Nguyên Thảo

Nguyen Thao

 

Thuy LOng

https://www.youtube.com/watch?v=O1zzmd8BZlU&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

Bạn về đây, học hỏi mổi ngày, 
Bạn về đây, vui say mùi đạo, 
Bạn về đây, thanh quang dìu tiến,
Bạn về đây, trực giác chơn thần.

Bạn về đây, tâm thức tiến hoài, 
Bạn về đây, tu cho nhơn loại,
Bạn về đây, chẳng còn tranh chấp, 
Bạn về đây, noi gương Cha lành.

Mon ami, viens ici, apprendre chaque jour,
Mon ami, viens ici, t'entourer d'amour,
Mon ami, viens ici, rencontrer tes proches,
Mon ami, viens ici, véritable âme.

My friend, come here to learn each day,
My friend, come here to see your true soul,
My friend, come here to meet with your loved ones,
My friend, come here to wrap yourself in love and affection.

Bạn về đây, học hỏi mổi ngày, 
Bạn về đây, vui say mùi đạo, 
Bạn về đây, thanh quang dìu tiến,
Bạn về đây, trực giác chơn thần

www.thienmusic.com

www.youtube.com/user/thienmusic