<<< Retour >>>

Bầu Trời Thanh Tịnh - Version - mp3

Bầu Trời Thanh Tịnh.

(Le Ciel de pureté et sérénité).

Thơ : Thiền Sư Lương Sĩ Hằng
Le 29 Janvier 1978
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Le 11 Juillet 2003
Tiếng hát : Xuân Phú

Xuan Phú

Xuân Phú

https://www.youtube.com/watch?v=aHzGQB_HFw0&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

Bầu Trời thanh tịnh tâm tình tiến,
Tiến hoá hư không pháp nối liền,
Tâm Phật tình đời phân giáo lý,
Cửu trùng vạn pháp đáo huyền thiên.

Huyền thiên hoá giải triền miên,
Bên trong sẳn có nối liền cảm giao,
Bên ngoài ngộ nghỉnh sắc màu,
Khai thông ngịch thuận đối đầu sửa sai.

Chuyển tình tranh lý sắc tài,
Tự đài ham hận ngày ngày bất an,
Thiên đàng có sẳn không sang,
Đâm đầu địa ngục lập màn đấu tranh.

Bầu Trời thanh tịnh tâm tình tiến,
Tiến hoá hư không pháp nối liền,
Tâm Phật tình đời phân giáo lý,
Cửu trùng vạn pháp đáo quyền thiên.

Phàm chơn lẩn lộn khai màn,
Hư hư, thực thực, khó ban chơn tình,
Chỉ lo tự sửa lấy mình,
Tu cho kỳ được tâm linh hiếu hoà.

Phân minh thanh trược chẳng xa,
Nơi ta sẳn có ta hoà trược thanh,
Nằm trong chơn lý rành rành,
Thực hành sẻ thấy ta dành cho ai ?

Bầu Trời thanh tịnh tâm tình tiến,
Tiến hoá hư không pháp nối liền,
Tâm Phật tình đời phân giáo lý,
Cửu trùng vạn pháp đáo quyền thiên.

Hào quang thanh tịnh rỏ tài,
Càn khôn vũ trụ dồi mài tiến qua,
Bình tâm tự tiến tự hòa,
Sống trong sáng suốt mới là càn khôn.

Điển thanh tiến hoá trường tồn,
Qui hồn qui vía ôn tồn học tu,
Điển thanh tiến hoá trường tồn,
Qui hồn qui vía ôn tồn học tu.


www.thienmusic.com

www.youtube.com/user/thienmusic