<<< Retour >>>

Bính Thìn Mậu Ngọ - Version - mp3

 

Bính Thìn Mậu Ngọ .

Thơ : Thiền Sư Lương Sĩ Hằng   ( 5 février 1978 )
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện   ( 11 juillet 2003 )

Xuan Phú

Tiếng hát : Xuân Phú

https://www.youtube.com/watch?v=U3xbfaW4YOM

 

 

Bính Thìn Mậu Ngọ

Thơ : Thiền Sư Lương Sĩ Hằng   ( 5 février 1978 )
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện   ( 11 juillet 2003 )
Tiếng hát Xuân Phú
Bính Thìn Mậu Ngọ tương canh tiến,
Đạo pháp đang hành đạo pháp riêng,
Nghiêm túc tự hành năng đắc pháp,
Giải thông nghịch thuận lý phân quyền.

Phân quyền rỏ rệt mổi niên,
Tu trong sướng khổ tùy duyên chuyển hình,
Phật Trời thâm diệu chơn tình,
Nhiều người tiến hoá cơ hình yên vui.

Tưởng Trời tửng Phật ngộ mùi,
Đạo tâm thanh giải rèn trui việc đời,
Khổ không thấy khổ xét lời,
Xả thân cầu đạo đời đời yên vui.

Bính Thìn Mậu Ngọ tương canh tiến,
Đạo pháp đang hành đạo pháp riêng,
Nghiêm túc tự hành năng đắc pháp,
Giải thông nghịch thuận lý phân quyền.

Lầm than mê loạn bùi ngùi,
Chính mình chưa giác an vui không thành,
Nằm trong định luật hóa sanh,
Chưa minh sanh diệt khó thành lý chơn.

Tưởng mình cao đẹp giận hờn,
Đâu dè mình cũng chịu ơn Phật Trời,
Càn khôn vũ trụ phân lời,
Từ tâm xuất phát tự rời tham sân.

Bính Thìn Mậu Ngọ tương canh tiến,
Đạo pháp đang hành đạo pháp riêng,
Nghiêm túc tự hành năng đắc pháp,
Giải thông nghịch thuận lý phân quyền.

Khai thông các giới các tầng,
Hợp cùng thiên ý tiến gần Phật Tiên,
Điển thanh hòa hợp hai miền,
Đạo đời diển tiến dẹp phiền một bên.

Nguy nga trung giới sẳn nền,
Quên mình giúp họ đáp đền nghĩa ơn,
Nguy nga trung giới sẳn nền,
Quên mình giúp họ đáp đền nghĩa ơn.


www.thienmusic.com

www.youtube.com/user/thienmusic