<<< Retour >>>

Dũng Hành - Version - mp3

Dũng Hành

Le courage par la pratique.
Courage and Practice.


Đại Hội Vô Vi Dũng Hành
Kỳ Thứ 20 tại Orlando, Florida, Octobre 2001

Thơ : Thiền Sư Lương Sĩ Hằng,
Mai 2001.
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 25 Mai 2001

Mai Thảo

Mai Thảo

 

https://www.youtube.com/watch?v=osPiSwRsf0c&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jVdVuaWxm4M&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

 

Tâm đạo quân bình sống yên vui,
Thân hình có sẵn rõ đạo mùi,
Có đời có đạo cùng chung tiến,
Biển cả bao la chẳng lụy phiền.
*
Lụy phiền vì bởi chưa thông,
Đời là tạm cảnh sớm khuya thực hành,
Biết mình tham muốn cạnh tranh,
Thân hành gom gọn tiến nhanh hơn người,
Cảm thông tiếng nói giọng cười,
Cùng chung sanh hoạt cùng người an vui.
***
Thực hành tự luyện rèn trui,
Tự hành chánh pháp đạt mùi đạo tâm,
Lý Trời siêu diệu thậm thâm,
Thực hành mới rõ tâm lành ở đâu,
Cùng tu rõ lý nhiệm mầu,
Trời ban chơn thức tiến sâu hơn người,
Tự mình cảm thức vui tươi,
Cùng chung xây dựng cùng người tự tu.
*
Tâm đạo quân bình sống yên vui,
Thân hình có sẵn rõ đạo mùi,
Có đời có đạo cùng chung tiến,
Biển cả bao la chẳng lụy phiền.
*
Lụy phiền vì bởi chưa thông,
Đời là tạm cảnh sớm khuya thực hành,
Biết mình tham muốn cạnh tranh,
Thân hành gom gọn tiến nhanh hơn người,
Cảm thông tiếng nói giọng cười,
Cùng chung sanh hoạt cùng người an vui.
***
Thực hành tự luyện rèn trui,
Tự hành chánh pháp đạt mùi đạo tâm,
Lý Trời siêu diệu thậm thâm,
Thực hành mới rõ tâm lành ở đâu,
Cùng tu rõ lý nhiệm mầu,
Trời ban chơn thức tiến sâu hơn người,
Tự mình cảm thức vui tươi,
Cùng chung xây dựng cùng người tự tu.