<<< Retour >>>

Hải Vận Hành Hương - Version - mp3

 


Hải Vận Hành Hương

Đại Hội Vô Vi Hải Vận Hành Hương
Kỳ Thứ 9 tại Florida, USA năm 1990.            

Thơ : Thiền Sư Lương Sĩ Hằng.
Le 8 octobre 1990   
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện.
Paris, Le 19 juillet 2002

Huong Giang

Hương Giang

https://www.youtube.com/watch?v=K0715YUxc6Q&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

Tình thương ban rải khắp năm châu,
Khơi dậy từ bi xét nhiệm mầu .
Thay đổi cơ Trời nay đã đến,
Cộng đồng qui nhứt giữ bền lâu.

Hôm nay lại được xuống tàu,
Cùng chung khai triển giải sầu giải mơ.
Nằm trong định luật thiên cơ,
Người dân mở trí thờ ơ chẳng còn.  
*
Tâm linh khối óc vuông tròn,
Cùng chung sanh hoạt chẳng còn ưởc mơ.
Rồi đây cũng phải đến giờ,
Trí khôn cấu trúc thiên cơ rỏ ràng.  
*
Nhìn xem tâm thức bạc bàn,
Từ từ rời bến cảm an cảm hoà.
Chúng sinh chung sống một nhà,
Tâm ôm mùi đạo chan hòa tình thương.  
*
Tình thương ban rải khắp năm châu,
Khơi dậy từ bi xét nhiệm mầu .
Thay đổi cơ Trời nay đã đến,
Cộng đòng qui nhứt giữ bền lâu.

Hưởng tâm khai trí mở đường,
Độ hồn hoạn nạn theo gương Phật Trời.
Tâm linh chuyển hoá hợp thời,
Trời ban phưởc đức nghĩ ngơi thanh hoà.

Dù cho ở khắp phương xa,
Nhớ thương tận độ vượt qua trùng trùng.
Nhìn xem biển cả vô cùng,
Tâm linh cũng vậy tự vùng dựng lên.  
*
Trở về căn bản đạo nền,
Vô Vi đóng góp tâm linh giải phiền.
Tham thiền nhập định cảm yên,
Độ tha tại thế vượt xuyên khổ nàn.