<<< Retour >>>

Hội Tụ Tâm Linh Version mp3

 

Hội Tụ Tâm Linh

Đại Hội Vô Vi Hội Tụ Tâm Linh kỳ thứ 16 tại Las Vegas 1997

        L’amour et la vertu spirituelle.
       The love and the spiritual virtue.

Thơ : Thiền sư Lương Sĩ Hằng, Octobre 1997

Nhạc : Quách Vĩnh Thiện, Septembre 2001

 

Xuan Phu

Tiếng hát Xuân Phú

https://www.youtube.com/watch?v=hfGdR7n-qj0&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

Hội Tụ Tâm Linh rõ tiến trình,
Thực hành chất phát lại càng minh,
Gieo duyên tận độ tùy duyên thức,
Thế cảnh tâm linh rõ tiến trình.

***
Tiến trình phân giải tự minh,
Cùng chung học hỏi hành trình Trời ban,
Chung vui học hỏi bạc bàn,
Thế gian tạm cảnh mở song ăn thua,
*
Người tu thanh tịnh bốn mùa,
Tự mình thức giác là vua cõi trần,
Chung vui đóng góp một phần,
Nhìn xem tạm cảnh lần lần sửa sai.

Bên ngoài thử thách thử hoài,
Tâm không rước trược hai vai nhẹ nhàng,
Tâm tu thức giác bàn bạc,
Vào song cờ bạc chẳng ăn thua tiền.

Nhìn xem thế cảnh tạo phiền,
Tâm không tham muốn vẫn yên như thường,
Đêm đêm thực hiện gieo gương,
Người tu cương quyết vẫn không thấy phiền,

Không mưu cướp giựt bạc tiền,
Tâm than ổn định vượt xuyên thế tình,
Cảm thong nguyên lý càng minh,
Bình tâm tiến hóa hành trình quang khai.

Hồn là chủ chánh tiến hoài,
Học bài quen thuộc sửa sai tiến dần.

 

***