<<< Retour >>>

Hợp Thức Hòa Bình Version mp3

Hợp Thức Hòa Bình

Đại Hội Vô Vi Kỳ Thứ 14 tại Las Vegas, USA năm 1995
Thơ : Thiền Sư Lương Sĩ Hằng
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, Décembre 2001

Quang Minh

Tiếng hát Quang Minh

https://www.youtube.com/watch?v=NQiBTfrSydY&feature=c4-overview&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

Chung vui tiến hóa hành trình tiến,
Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên,
Đời đạo chơn hồn tu tự thức,
Cuộc vui trật tự sống an yên.

Bình tâm học hỏi chẳng phiền,
Cùng chung xây dựng cảm yên cảm hòa,
Phương Trời rút ngắn chẳng xa,
Về đây chung hợp chan hòa tình thương.
Tâm người ướm nở như gương,
Thực hành tự thức khai đường giải khuây,
Người người sống cảnh vui vầy,
Đời là tạm cảnh tâm nầy hứa tu,
Trở về trật tự ngao du,
Thức hồn sáng suốt trùng tu hoài hoài.

Chung vui tiến hóa hành trình tiến,
Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên,
Đời đạo chơn hồn tu tự thức,
Cuộc vui trật tự sống an yên.

Cảnh thanh mở rộng hằng ngày,
Óc người sang suốt tạo thay cảnh Trời,
Người đời khen tặng hết lời,
Sống vui hứa hẹn tạo đời quang minh,
Người tu tự thức hành trình,
Phước duyên Trời độ sửa mình lo tu,
Về nhà thức giác chẳng mù,
Đời là tạm cảnh an du hành thiền,
Tự mình thức giác chẳng điên,
Tu hành thực chất chẳng phiền nội tâm.

Chung vui tiến hóa hành trình tiến,
Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên,
Đời đạo chơn hồn tu tự thức,
Cuộc vui trật tự sống an yên.