<<< Retour >>>

Kỳ Quan Version mp3

 

 Kỳ Quan

Đại Hội Kỳ Quan

Kỳ thứ 13 tại Alberta, Canada năm 1994.

Thơ : Thiền Sư Lương Sĩ Hằng

Paris, ngày 17 Octobre 1993

Nhạc : Quách Vĩnh-ThiệnParis,

le 10 janvier 2002

My Dung

Tiếng hát Mỹ Dung

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bms2d0LqBdE&feature=c4-overview&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

 

 

Đại hội chung vui thức bạc bàn,
Thiên nhiên hùng vĩ chuyễn khai màn,
Trời cao núi đẹp toàn thân tuyết,
Hớn hở trong lòng quí cảm an.
 

Chung vui huynh đệ bạc bàn,
Chơn lòng tự thức cảm an cảm hòa,
Càn khôn vũ trụ một nhà,
Thương yêu cùng dự chan hòa tình thương,
Đông tây nam bắc bốn phương,
Cùng chung mở hội cùng thương quí Trời,
Về đây tham dự mở lời,
Bàn bạc sự thật có Trời dựng xây,
Tuyết rơi bao phủ hằng ngày,
Biến thành núi tuyết đẹp thay cửa Trời.

 

Đại hội chung vui thức bạc bàn,
Thiên nhiên hùng vĩ chuyễn khai màn,
Trời cao núi đẹp toàn thân tuyết,
Hớn hở trong lòng quí cảm an.
 

Nhìn xem thổn thức thành lời,
Trí tâm thanh nhẹ cảm đời an vui,
Nguyện lòng thực hiện rèn trui,
Giúp hồn tiến hóa an vui kiếp nầy,
Về Trời mới thật là hay,
Kỳ công tu luyện đêm ngày thực thi,
Chẳng còn mê chấp tự ghi,
Lui về thanh tịnh an vi tiến hành,
Hướng về giới cảnh vô sanh,
Trời ban tình đẹp thực hành đến nơi,
Xứ ta là xứ của Trời,
Không còn tranh chấp hợp thời tiến thăng.