<<< Retour >>>

Bài Hát Mừng Phật Đản - Version mp3

Bài hát / Partition Format Pdf

Bài hát / Texte Format Pdf

Traduction française et anglaise en bas de page

Mừng Phật Đản

Bienvenue à la Naissance du Bouddha

Let's rejoice at the Buddha's advent.

Nhạc và Lời : Quách Vĩnh Thiện
Paris, le 19 Mars 2010  

Huong Giang

Ca Sĩ : Hương Giang


Buddha 

https://www.youtube.com/watch?v=-KZ2cznxW0Y&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

https://www.youtube.com/watch?v=QXV8BovE7_E

 

 

 

Rằm Tháng Tư, ngày Phật Đản,
Rằm Tháng Tư, Đức Phật ra đời,
Rằm Tháng Tư, tại vườn Lâm Tì Ni,
Tất Đạt Đa, Từ Bi Giác Ngộ.
 
Phật dạy rằng : Không làm khổ mình,
Phật dạy rằng : Không làm khổ người,
Phật dạy rằng : Không làm khổ chúng sanh.

Niệm Phật – Tâm Sáng Suốt,
Niệm Pháp – Tâm Chân Chánh,
Niệm Tăng – Tâm Thanh Tịnh,
Niệm Giới – Tâm Giới Hạnh.

Rằm Tháng Tư, ngày Kỳ Diệu,
Rằm Tháng Tư, đón mừng Phật Đản,
Rằm Tháng Tư, Huyền Vi nhiệm mầu,
Tất Đạt Đa, Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mừng Phật Đản, đấng Từ Bi ra đời,
Xuống Trần cứu khổ Huyền Vi nhiệm mầu,
Nén hương thơm, kính dâng Phật Tổ,
Đạo mầu sáng tỏa Từ Quang rạng ngời.

Nam Mô A Di Đà Phật,
Nam Mô A Di Đà Phật,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam…Mô…A…Di…Đà…Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bienvenue à la Naissance du Bouddha

Parole et Musique : Quach Vinh Thien

( Traduit en Français par Minh Thien Trần Hữu Danh )

Voix : Huong Giang

La pleine lune du quatrième mois, le jour de la naissance du Bouddha,
La pleine lune du quatrième mois, le Bouddha descenda du ciel Tusita,
La pleine lune du quatrième mois,  au grand parc Lumbini,
Siddhartha, le futur Bouddha, était venu.

         Le Bouddha disait : Ne pas te faire souffrir,
         Le Bouddha disait : Ne pas faire souffrir les autres,
         Le Bouddha disait : Ne pas faire souffrir aucun être vivant.

         Penser au Bouddha – L’esprit devient clair,
         Penser au Dharma – L’esprit devient juste,
         Penser au Sangha – L’esprit devient pur,
         Penser aux Silas – L’esprit devient serein.

La pleine lune du quatrième mois, un jour merveilleux,
La pleine lune du quatrième mois, réjouissons-nous de la naissance du Bouddha,
La pleine lune du quatrième mois, un jour mystérieux et merveilleux,
Siddhartha, le futur Sakyamuni Bouddha, était venu.

         Réjouissons-nous de la naissance mystérieuse et merveilleuse du Bouddha
         Qui descenda sur Terre pour enrayer nos souffrances.
         Avec tous nos respects nous t’ offrons ces encens, O Bouddha !
         Ton enseignement rayonne partout de lumière bienveillante.

         Namo Amitabha Bouddha,
         Namo Amitabha Bouddha,
         Namo Amitabha Bouddha.

Na…mo…Amita…Boud…dha.
Namo Sakyamuni Bouddhassa.

 

Let's rejoice at the Buddha's advent.

Music and Lyrics : Quach Vinh Thien

( Translation by Nhất Thiện )

Voice : Huong Giang

Buddha came on the Fourth full moon ,
on Wesakh, at Lumbini Royal Park,
Siddharta brought Compassion and Wisdom in full

He taught us self mortification not to indulge in ,
and to others not to cause suffering,
neither to engender pains to sentient beings.

Meditation on Buddha makes the mind clear and bright,
Reflection on his teaching makes it right
Meditation on the Community makes the mind pure and calm,
Pondering over the Rules makes it restrained and virtuous.

The Fourth Full moon is a wonderful Event,
Wesakh welcomes the Buddha's advent,
The Fourth Full moon is a mysterious and marvellous Day,
Prince Siddharta was born to become Buddha Sakya Muni.

Let's rejoice at Wesakh when the compassionate One came,
descending on earth to deliver all from suffering,
To Thou  we humbly beg joss sticks to offer  ,
That Thy teaching radiate compassion all over

Namo Amitabha,
Namo Amitabha,
Namo Amitabha,

Namo..Amitabha.....
Namo Sakya Muni Buddhasa.