<<< Retour >>>

Nghiệp Lực - Version - mp3

Nghiệp Lực.

La Force du Karma.

Thơ : Thiền Sư Lương Sĩ Hằng
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Ngày : 26/02/1978
Tiếng hát : Tố Hà.

Tố Hà

Tố Hà

https://www.youtube.com/watch?v=NRQFTspa__A&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RpGa9urVLNE&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Nghiệp Lực đáo đầu tâm tự giải,
Chính mình đã tạo lập đường sai,
Quy y chơn giác là nẻo chánh,
Khổ hạnh hành tu chuyển pháp đài.

Pháp đài tiến giải không sai,
Đường tơ kẻ tóc dồi mài sửa tâm.
Huyền cơ tạo hoá thậm thâm,
Trở về chơn giác tự tầm siêu nhiên.

Siêu nhiên cảm giác nơi hiền,
Tiền duyên hội kiếp nối liền nơi tâm.
Bình tâm học hỏi siêu âm,
Âm thanh hoà diệu suy tầm đến nơi.

Nghiệp Lực đáo đầu tâm tự giải,
Chính mình đã tạo lập đường sai,
Quy y chơn giác là nẻo chánh,
Khổ hạnh hành tu chuyển pháp đài.

Cửa Trời mở rộng đời đời,
Tâm ta không mở cửa Trời bất minh.
Chuyển hành tự đạt tâm linh,
Hướng về nguồn cội siêu hình phân minh.

Tâm linh minh giải chân tình,
Quy về sáng suốt tự minh lấy lòng.
Cơ Trời chuyển giải luân vòng,
Đổi thay thay đổi tự tầm tự đi.

Nghiệp Lực đáo đầu tâm tự giải,
Chính mình đã tạo lập đường sai,
Quy y chơn giác là nẻo chánh,
Khổ hạnh hành tu chuyển pháp đài.

Minh tình đạo lý gắng ghi,
Con đường tự giác trường thi của đời.
Đạt cho kỳ được sớm rời,
Không sanh động loạn không lời oán than.

Tiến lên tiến thẳng một đàn,
Tâm an đức độ mở màn tự tu.
Tiến lên tiến thẳng một đàn,
Tâm an đức độ mở màn tự tu.

 

       

www.thienmusic.com

www.youtube.com/user/thienmusic