<<< Retour >>>

 


Thực Hành Chất Phác.

Đại Hội Vô Vi Thực Hành Chất Phác.
Kỳ thứ 26 tại Philadelphia, USA 2007
Thơ : Thiền Sư Lương Sĩ Hằng

My Dung

Tiếng hát : Mỹ Dung

 

https://www.youtube.com/watch?v=pR1YDAkooEI&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

 

Thực Hành Chất Phác

Thực Hành Chất Phác chơn tình,
Khai thông trí tuệ hành trình quang khai.
Tự mình khai triển dồi mài,
Trí tâm thanh nhẹ tiến hoài không ngưng.
Khai thông trí tuệ chẳng ngừng,
Hiếu Trời Hiếu Phật cảm ưng luật Trời.
Cùng chung xây dựng hợp thời,
Khai minh tâm trí đời đời dựng xây.
Xa xưa cho đến ngày nay,
Lúc nào cũng tiến cũng rầy nội tâm.
Cảm thông nguyên lý mừng thầm,
Thực hành chánh pháp sửa tâm rõ ràng.
Cảm minh thiên địa tự bàn,
Trở về Thiên Quốc phát quang chơn hồn.
Sống trong nguyên lý sanh tồn,
Thực hành là chánh, giữ hồn lo tu.
Tránh phần động loạn khờ ngu,
Duyên Trời, duyên Phật an du phần hồn.
Chẳng còn nuôi dưỡng ác ôn,
Qui y Phật Pháp giữ hồn lo tu.

Kính bái
Lương Sĩ Hằng - Vĩ-Kiên.
Philadelphia, 05-12-2006