<<< Retour >>>

 


Viễn Tiến.

Đại Hội Vô Vi Viễn Tiến .
Kỳ thứ 27 tại Montreal, Canada 2008


Nguyen Thao

Tiếng hát : Nguyên Thảo

 

https://www.youtube.com/watch?v=BucXl9yanVw&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

 

Viễn Tiến
Poème : Maître Lương Sĩ Hằng. 

Làm người quá khổ phải đi tu
Mong sao tiến hóa thoát cõi tù
Qui y Phật Pháp tự an du
Cuộc đời sanh diệt ngoài ý muốn
Thực hành Chánh Pháp qui nguyên thủy.
Hành tu tự giác, hành thông đạo
Cuộc đời xây dựng tự giải mù
Sanh sanh hóa hóa trong ba cõi
Thanh thanh diệu diệu rõ lý siêu
Trì tâm xây dựng tiến tới Trời.
Trời ban nguyên lý khắp nơi nơi
Thành tâm tu luyện chẳng xa rời
Thực hành đạt pháp sống kịp thời
Tiến hóa không ngừng được thảnh thơi
Nhớ Pháp nhớ Phật nhớ cả Trời.
Quí Thương,
Lương Vĩ - Kiên - Sĩ - Hằng.
Montreal, Canada, 16-07-2008