<<< Retour >>>

CD Kim Vân Kiều 2 - Bên Tình Bên Hiếu.

Radio SBS Vietnamese Australia - Truyện Kiều.

SBS - Vietnamese Autralia 14 Décembre 2010

http://thienmusic6.free.fr/SBS-Vietnamese-1-20101214.htm

SBS - Vietnamese Autralia 21 Décembre 2010

http://thienmusic6.free.fr/SBS-Vietnamese-2-20101221.htm

SBS - Vietnamese Autralia 28 Décembre 2010

http://thienmusic6.free.fr/SBS-Vietnamese-3-20101228.htm

***

Radio RFI - 7 Juin 2006 :

http://thienmusic5.free.fr/RFI-20060607M-KimVanKieu.htm

Radio RFI - 2 Janvier 2008 - Nhịp Cầu Tri Ân :

http://thienmusic.free.fr/RFI-PhongVan-20080102-Thien.htm

Radio RFA - Á Châu Tự Do - 1 Juin 2008 - Mặc Lâm :

http://thienmusic5.free.fr/RFA-QVT-20080601.htm

 

Kim Van Kieu 2

 

Kim Van Kieu 2 - Dos

 

 

Cliquez sur la ligne pour voir la vidéo :

201 – Lòng Xuân – Mai Thão

http://thienmusic5.free.fr/LongXuan.htm

202 – Chung Tử Kỳ - Tố Hà

http://thienmusic5.free.fr/ChungTuKy.htm

203 – Liêu Dương – Hương Giang

http://thienmusic5.free.fr/LieuDuong.htm

204 – Ba Đông - Quỳnh Lan

http://thienmusic5.free.fr/BaDong.htm

205 – Bên Tình Bên Hiếu – Xuân Phú

http://thienmusic5.free.fr/BenTinhBenHieu.htm

206 – Ép Cung Cầm Nguyệt - Mỹ Dung

http://thienmusic5.free.fr/EpCungCamNguyet.htm

207 – Tơ Duyên – Xuân Phú

http://thienmusic5.free.fr/ToDuyen.htm

 

208 - Mảnh Hương Nguyền – Hương Giang

http://thienmusic5.free.fr/ManhHuongNguyen.htm

209 – Mã Giám Sinh - Thụy Long

http://thienmusic5.free.fr/MaGiamSinh.htm

210 – Tú Bà - Tố Hà

http://thienmusic5.free.fr/TuBa.htm

211 - Đoạn Trường - Quỳnh Lan

http://thienmusic5.free.fr/DoanTruong.htm

 

***

 

 

***

 

***