<<< Retour >>>

CD Kim Vân Kiều 4 - Tài Tử Giai Nhân.

Radio SBS Vietnamese Australia - Truyện Kiều.

SBS - Vietnamese Autralia 14 Décembre 2010

http://thienmusic6.free.fr/SBS-Vietnamese-1-20101214.htm

SBS - Vietnamese Autralia 21 Décembre 2010

http://thienmusic6.free.fr/SBS-Vietnamese-2-20101221.htm

SBS - Vietnamese Autralia 28 Décembre 2010

http://thienmusic6.free.fr/SBS-Vietnamese-3-20101228.htm

***

Radio RFI - 7 Juin 2006 :

http://thienmusic5.free.fr/RFI-20060607M-KimVanKieu.htm

Radio RFI - 2 Janvier 2008 - Nhịp Cầu Tri Ân :

http://thienmusic.free.fr/RFI-PhongVan-20080102-Thien.htm

Radio RFA - Á Châu Tự Do - 1 Juin 2008 - Mặc Lâm :

http://thienmusic5.free.fr/RFA-QVT-20080601.htm

 

Kim Van Kieu 4

 

Kim Van Kieu 4 - Dos

 

 

Cliquez sur la ligne pour voir la vidéo :

401 – Phận Bèo Mây – Tố Hà

http://thienmusic5.free.fr/PhanBeoMay.htm

402 – Đêm Ngắn Tình Dài - Tố Hà

http://thienmusic5.free.fr/DemNganTinhDai.htm

403 – Tay Đã Nhúng Chàm – Thụy Long

http://thienmusic5.free.fr/TayDaNhungCham.htm

404 – Tài Tử Giai Nhân - Ngọc Ánh

http://thienmusic5.free.fr/TaiTuGiaiNhan.htm

405 – Yếm Thắm Trôn Kim – Mai Thảo

http://thienmusic5.free.fr/YemThamTronKim.htm

406 – Trăng Hoa - Quỳnh Lan

http://thienmusic5.free.fr/TrangHoa.htm

407 – Càng Mặn Càng Nồng – Mỹ Dung

http://thienmusic5.free.fr/CangManCangNong.htm

408 - Lâm Tri – Hương Giang

http://thienmusic5.free.fr/LamTri.htm

409 – Phi Phù Trí Quỷ - Thụy Long

http://thienmusic5.free.fr/PhiPhuTriQuy.htm

410 – Tam Đảo Cửu Tuyền - Hương Giang

http://thienmusic5.free.fr/TamDaoCuuTuyen.htm

411 - Túc Trái Tiền Oan - Quỳnh Lan

http://thienmusic5.free.fr/TucTraiTienOan.htm

 

***

 

 

***

 

***