<<< Retour >>>

CD Kim Vân Kiều 5 - Cá Chậu Chim Lồng.

Radio SBS Vietnamese Australia - Truyện Kiều.

SBS - Vietnamese Autralia 14 Décembre 2010

http://thienmusic6.free.fr/SBS-Vietnamese-1-20101214.htm

SBS - Vietnamese Autralia 21 Décembre 2010

http://thienmusic6.free.fr/SBS-Vietnamese-2-20101221.htm

SBS - Vietnamese Autralia 28 Décembre 2010

http://thienmusic6.free.fr/SBS-Vietnamese-3-20101228.htm

***

Radio RFI - 7 Juin 2006 :

http://thienmusic5.free.fr/RFI-20060607M-KimVanKieu.htm

Radio RFI - 2 Janvier 2008 - Nhịp Cầu Tri Ân :

http://thienmusic.free.fr/RFI-PhongVan-20080102-Thien.htm

Radio RFA - Á Châu Tự Do - 1 Juin 2008 - Mặc Lâm :

http://thienmusic5.free.fr/RFA-QVT-20080601.htm

 

Kim Van Kieu 5

 

Kim Van Kieu 5 - Dos

 

 

Cliquez sur la ligne pour voir la vidéo :

501 – Tương Phùng – Xuân Phú

http://thienmusic5.free.fr/TuongPhung.htm

502 – Phách Lạc Hồn Xiêu - Hương Giang

http://thienmusic5.free.fr/PhacLacHonXieu.htm

503 – Loan Phòng – Tố Hà

http://thienmusic5.free.fr/LoanPhong.htm

504 – Trạc Tuyền - Thụy Long

http://thienmusic5.free.fr/TracTuyen.htm

505 – Thiếp Lan Đình– Mai Thảo

http://thienmusic5.free.fr/ThiếpLanDinh.htm

506 – Kim Ngân - Mỹ Dung

http://thienmusic5.free.fr/KimNgan.htm

507 – Hằng Thủy – Tố Hà

http://thienmusic5.free.fr/HangThuy.htm

508 - Thành Hoàng Thổ Công – Thụy Long

http://thienmusic5.free.fr/ThanhHoangThoCong.htm

509 – Râu Hùm Hàm Én - Xuân Phú

http://thienmusic5.free.fr/RauHumHamEn.htm

510 – Cá Chậu Chim Lồng - Quỳnh Lan

http://thienmusic5.free.fr/CaChauChimLong.htm

511 - Cung Nga - Hương Giang

http://thienmusic5.free.fr/CungNga.htm

 

***

 

 

***

 

***