<<< Retour >>>

CD Kim Vân Kiều 7 - Chữ Tài Chữ Mệnh.

Radio SBS Vietnamese Australia - Truyện Kiều.

SBS - Vietnamese Autralia 14 Décembre 2010

http://thienmusic6.free.fr/SBS-Vietnamese-1-20101214.htm

SBS - Vietnamese Autralia 21 Décembre 2010

http://thienmusic6.free.fr/SBS-Vietnamese-2-20101221.htm

SBS - Vietnamese Autralia 28 Décembre 2010

http://thienmusic6.free.fr/SBS-Vietnamese-3-20101228.htm

***

Radio RFI - 7 Juin 2006 :

http://thienmusic5.free.fr/RFI-20060607M-KimVanKieu.htm

Radio RFI - 2 Janvier 2008 - Nhịp Cầu Tri Ân :

http://thienmusic.free.fr/RFI-PhongVan-20080102-Thien.htm

Radio RFA - Á Châu Tự Do - 1 Juin 2008 - Mặc Lâm :

http://thienmusic5.free.fr/RFA-QVT-20080601.htm

 

Kim Van Kieu 7

 

Kim Van Kieu 7 - Dos

 

 

Cliquez sur la ligne pour voir la vidéo :

701 – Lai Sinh – Mỹ Dung

http://thienmusic5.free.fr/MyDung.htm

702 – Lâm Thanh - Xuân Phú

http://thienmusic5.free.fr/LamThanh.htm

703 – Châu Trần – Hương Giang

http://thienmusic5.free.fr/ChauTran.htm

704 – Động Địa Kinh Thiên - Thụy Long

http://thienmusic5.free.fr/DongDiaKinhThien.htm

705 – Chiêu Hồn – Mai Thảo

http://thienmusic5.free.fr/ChieuHon.htm

706 – Minh Dương - Mỹ Dung

http://thienmusic5.free.fr/MinhDuong.htm

707 – Tái Thế Tương Phùng – Quỳnh Lan

http://thienmusic5.free.fr/TaiTheTuongPhung.htm

708 - Vật Đỗi Sao Dời – Tố Hà

http://thienmusic5.free.fr/VatDoiSaoDoi.htm

709 – Đáy Biển Mò Kim - Xuân Phú

http://thienmusic5.free.fr/DayBienMoKim.htm

710 – Khổ Tận Cam Lai - Hương Giang

http://thienmusic5.free.fr/KhoTanCamLai.htm

711 - Chữ Tài Chữ Mệnh - Quỳnh Lan

http://thienmusic5.free.fr/ChuTưữaiChuMenh.htm

 

712 - Chữ Tài Chữ Mệnh - Hải Phương ( Vọng Cổ )

http://thienmusic5.free.fr/ChuTaiChuMenh.htm

 

***

 

 

***

 

***