<<< Retour >>>

 

ThienMusic trình bày :

Thúy Kiều đàn trong tác phẩm
Đoạn Trường Tân Thanh của
Nguyễn Du ( Dương Lịch 1766 – 1820 )

www.thienmusic.com
www.youtube.com/user/thienmusic

 

 

1 - Thúy Kiều đàn cho Kim Trọng nghe, lúc gặp gỡ ban đầu :

Rằng nghe nổi tiếng cầm đài,
Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ.

So lần dây vũ dây văn,
Bốn dây to nhỏ theo vần Cung, Thương.
Khúc đâu Hán Sở chiến trường,
Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau.
Khúc đâu Tư Mã Phượng cầu,
Nghe ra như óan như sầu phải chăng ?

202 – Chung Tử Kỳ - Tố Hà

http://thienmusic5.free.fr/ChungTuKy.htm

 

2 - Thúy Kiều đàn cho Mã Giám Sinh nghe  :

Đắn đo cân sắc cân tài,
Ép cung cầm nguyệt thử bài quạt thơ.
...

206 – Ép Cung Cần Nguyệt - Mỹ Dung

http://thienmusic5.free.fr/EpCungCamNguyet.htm

 

3 - Thúy Kiều đàn trong Lầu Xanh  :

Đòi phen nét vẽ câu thơ,
Cung cầm trong nguyệt nước cờ dưới hoa.
...

310 – Chương Đài - Hương Giang

http://thienmusic5.free.fr/ChuongDai.htm

 

4 - Thúy Kiều đàn cho Thúc Sinh nghe  :

Khi hương sớm khi trà trưa,
Bàn vây điểm nước đường tơ họa đàn.
...

311 - Thúc Sinh - Xuân Phú

http://thienmusic5.free.fr/ThucSinh.htm

 

5 - Thúy Kiều đàn cho Hoạn Thư nghe :

Phải đêm êm ả chiều trời,
Trúc tơ hỏi đến nghề chơi mọi ngày.

411 - Túc Trái Tiền Oan - Quỳnh Lan

http://thienmusic5.free.fr/TucTraiTienOan.htm

 

6 - Thúy Kiều đàn cho Thúc Sinh và Hoạn Thư nghe :

Rằng Hoa Nô đủ mọi tài,
Bản đàn thử dạo một bài chàng nghe.

502 – Phách Lạc Hồn Xiêu - Hương Giang

http://thienmusic5.free.fr/PhacLacHonXieu.htm

 

7 - Thúy Kiều đàn cho Hồ Tôn Hiến nghe :

Một cung gió thảm mưa sầu,
Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay.

607 – Hương Lửa Ba Sinh – Quỳnh Lan

http://thienmusic5.free.fr/HuongLuaBaSinh.htm

 

8 - Thúy Kiều đàn cho Kim Trọng nghe khi tái ngộ :

Phím đàn dìu dặt tay tiên,
Khói trầm cao thấp tiếng huyền gần xa.
Khúc đâu đầm ấm dương hòa,
Ấy là hồ điệp hay là Trang sinh.
Khúc đâu êm ái xuân tình,
Ấy hồn thực đế hay mình đổ quyên.

710 – Khổ Tận Cam Lai - Hương Giang

http://thienmusic5.free.fr/KhoTanCamLai.htm

Quách Vĩnh Thiện
http://www.thienmusic.com

http://www.youtube.com/user/thienmusic

ACTV
Association Culturelle Traditionnelle Vietnamienne
( Hội Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam )