<<< Retour >>>

CD Kim Vân Kiều 3 - Bên Tình Bên Hiếu.

Radio SBS Vietnamese Australia - Truyện Kiều.

SBS - Vietnamese Autralia 14 Décembre 2010

http://thienmusic6.free.fr/SBS-Vietnamese-1-20101214.htm

SBS - Vietnamese Autralia 21 Décembre 2010

http://thienmusic6.free.fr/SBS-Vietnamese-2-20101221.htm

SBS - Vietnamese Autralia 28 Décembre 2010

http://thienmusic6.free.fr/SBS-Vietnamese-3-20101228.htm

***

Radio RFI - 7 Juin 2006 :

http://thienmusic5.free.fr/RFI-20060607M-KimVanKieu.htm

Radio RFI - 2 Janvier 2008 - Nhịp Cầu Tri Ân :

http://thienmusic.free.fr/RFI-PhongVan-20080102-Thien.htm

Radio RFA - Á Châu Tự Do - 1 Juin 2008 - Mặc Lâm :

http://thienmusic5.free.fr/RFA-QVT-20080601.htm

 

Kim Van Kieu 3

 

Kim Van Kieu 3 - Dos

 

 

Cliquez sur la ligne pour voir la vidéo :

301 – Gương Nhật Nguyệt – Hương Giang

http://thienmusic5.free.fr/GuongNhatNguyet.htm

302 – Lầu Xanh - Tố Hà

http://thienmusic5.free.fr/LauXanh.htm

303 – Phong Trần – Xuân Phú

http://thienmusic5.free.fr/PhongTran.htm

304 – Túc Nhân - Mỹ Dung

http://thienmusic5.free.fr/TucNhan.htm

305 – Buồn Trông – Quỳnh Lan

http://thienmusic5.free.fr/BuonTrong.htm

306 – Sở Khanh - Thụy Long

http://thienmusic5.free.fr/SoKhanh.htm

307 – Phù Dung – Mai Thảo

http://thienmusic5.free.fr/PhuDung.htm

 

308 - Quyến Gió Rủ Mây – Tố Hà

http://thienmusic5.free.fr/QuyenGioRuMay.htm

309 – Tống Ngọc Tràng Khanh - Quỳnh Lan

http://thienmusic5.free.fr/TongNgocTrangKhanh.htm

310 – Chương Đài - Hương Giang

http://thienmusic5.free.fr/ChuongDai.htm

311 - Thúc Sinh - Xuân Phú

http://thienmusic5.free.fr/ThucSinh.htm

 

***

 

 

***

 

***