<<< retour <<<

+ 100 vidéos Truyện Kiều – Chinh Phụ Ngâm

Truyện Kiều
77 bài hát với 3254 câu thơ.

Nguyen Du

Thơ : Nguyễn Du (1766-1820)

Quach Vinh Thien

 

Nhạc : Quách Vĩnh Thiện
www.thienmusic.com
www.youtube.com/user/thienmusic
quachvinhthien@gmail.com
http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu1.htm

http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu2.htm

http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu3.htm

http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu4.htm

http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu5.htm

http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu6.htm

http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu7.htm

Truyen Kieu 1

 

Truyen Kieu 2

 

Truyen Kieu 3

 

Truyen Kieu 4

 

Truyen Kieu 5

 

Trong nỗ lực bảo tồn kho tàng văn hóa Việt Nam,
ông Quách Vĩnh Thiện, một kỹ sư tin học
và cũng là một nhạc sĩ ở Pháp, đã bỏ ra thời gian 5 năm,
để phổ nhạc cho tác phẩm  
KIM VÂN KIỀU
của văn hào Nguyễn Du.

Radio SBS Australie - Tiếng Việt do Vũ Nhuận

thực hiện ngày

14 Décembre 2010 – Phần 1

http://www.youtube.com/watch?v=6rK-0_qrNPM&feature=related

 

21 Décembre 2010 – Phần 2

 

http://www.youtube.com/watch?v=Xohh_x7wTQc&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

 

 

28 Décembre 2010 – Phần 3

http://www.youtube.com/watch?v=RWSLJfmipgQ&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

 

 

Association Culturelle Traditionnelle Vietnamienne

http://www.youtube.com/user/thienmusic
http://www.thienmusic

 

Truyện Kiều – 01. Thúy Kiều, Thúy Vân – Mélodie Slow Rock  :

http://thienmusic.free.fr/KVK101.htm

http://www.youtube.com/watch?v=MnrnbPF9T84&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 02. Thanh Minh Đạp Thanh – Mélodie Bossa Nova :
http://www.youtube.com/watch?v=bc2tgmkx078&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 03. Hồng Nhan Bạc Mệnh – Mélodie Disco :
http://www.youtube.com/watch?v=s_vzn3ywpoc&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 04. Kim Trọng – Mélodie Pop Ballade :
http://www.youtube.com/watch?v=O01ci4QD2Ww&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 05. Gặp Gở Làm Chi – Mélodie Boléro :
http://www.youtube.com/watch?v=XUyZSkHf7NI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDiqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 06. Kiếp Nhân Duyên - Mélodie Arpège:
http://www.youtube.com/watch?v=2UTpy7Zy_BY&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 07. Mộng Triệu Mạch Tương - Mélodie Slow  :
http://www.youtube.com/watch?v=osPTOU3xQCM&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 08. Kim Trọng , Thúy Kiều - Mélodie Ballade  :
http://www.youtube.com/watch?v=y4pSG2JyM74&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 09. Rày Gió Mai Mưa - Mélodie Tango :
http://www.youtube.com/watch?v=evVIx4WaZS4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 10. Lượng Xuân - Mélodie Ballade  :
http://www.youtube.com/watch?v=dAjij1B6jvU&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 11. Lửa Hương  - Mélodie Boléro :
http://www.youtube.com/watch?v=_YiV8tT5mvA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 12. Lòng Xuân - Mélodie Cha Cha Cha :
http://www.youtube.com/watch?v=ny2lZCnnKz4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 13. Chung Tử Kỳ - Mélodie Bossa Nova :
http://www.youtube.com/watch?v=2Tg9-G7_SIE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 14. Liêu Dương - Mélodie Soul, Ballade :
http://www.youtube.com/watch?v=h-gkxd1m3oU&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 15. Ba Đông - Mélodie Slow Rock  :
http://www.youtube.com/watch?v=aNfiCCH0WRs&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 16. Bên Tình Bên Hiếu - Mélodie Cha Cha Cha :
http://www.youtube.com/watch?v=kO6V-8SbllQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 17. Ép Cung Cầm Nguyệt - Mélodie Lambada :
http://www.youtube.com/watch?v=FSloD3dMWNQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

Truyện Kiều – 18 – Tơ Duyên - Mélodie Pop Music :
http://www.youtube.com/watch?v=vvUOc-1SbXI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 19. Mảnh Hương Nguyền - Mélodie Pop Marley :
http://www.youtube.com/watch?v=pc9WNV4WgVw&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 20. Mã Giám Sinh - Mélodie Cha Cha Cha :
http://www.youtube.com/watch?v=EjR8WCIv1_0&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 21. Tú Bà - Mélodie Slow Rock, Ca Trù :
http://www.youtube.com/watch?v=aZxgjlhUnWA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 22. Đoạn Trường - Mélodie Ballade :
http://www.youtube.com/watch?v=_SJhrRJNRuk&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 23. Gương Nhật Nguyệt - Mélodie Rock :
http://www.youtube.com/watch?v=S_7P-sFUyl8&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

Truyện Kiều – 24. Lầu Xanh - Mélodie Pop Rock :
http://www.youtube.com/watch?v=LZ90RCRtrCg&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 25. Phong Trần - Mélodie Salsa, Flamenco:
http://www.youtube.com/watch?v=ovIiI65hxQo&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 26. Túc Nhân - Mélodie Samba :
http://www.youtube.com/watch?v=QvuJ1crUnVE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 27. Buồn Trông - Mélodie Ballade / Jazz :
http://www.youtube.com/watch?v=g3-_lJ55RZg&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 28. Sở Khanh - Mélodie Bossa Nova :
http://www.youtube.com/watch?v=Era8rKhSo0s&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 29. Phù Dung - Mélodie Tango:
http://www.youtube.com/watch?v=34urn5oZV60&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 30. Quyến Gió Rủ Mây - Mélodie Slow / Twist :
http://www.youtube.com/watch?v=MKJaS8um-xA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 31. Tống Ngọc Tràng Khanh - Mélodie Mambo:
http://www.youtube.com/watch?v=aGlVZ88Kl_E&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 32. Chương Đài - Mélodie Slow / Rock:
http://www.youtube.com/watch?v=dG7oRmie6nM&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 33. Thúc Sinh - Mélodie Slow:
http://www.youtube.com/watch?v=2xgC2uRxpcE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 34. Phận Bèo Mây - Mélodie Slow / Swing :
http://www.youtube.com/watch?v=4g7yACSoHXU&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 35. Đêm Ngắn Tình Dài - Mélodie Ballade / Salsa:
http://www.youtube.com/watch?v=znCjuPPOUgI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 36. Tay Đã Nhúng Chàm - Mélodie Bolero / Mambo :
http://www.youtube.com/watch?v=R06pEaB66N8&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 37. Tài Tử Giai Nhân - Mélodie Flamenco:
http://www.youtube.com/watch?v=XEmIlNm668I&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 38. Yếm Thắm Trôn Kim - Mélodie Slow Rock / Twist :
http://www.youtube.com/watch?v=xnXLVpqZSnA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 39. Trăng Hoa - Mélodie Bossa Nova / Salsa:
http://www.youtube.com/watch?v=3jfGd5M51qw&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 40. Càng Mặn Càng Nồng - Mélodie Samba :
http://www.youtube.com/watch?v=P6B00ROoDgY&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

Truyện Kiều – 41. Lâm Tri - Mélodie Rock and Roll :
http://www.youtube.com/watch?v=945iHO2H-OI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 42. Phi Phù Trí Quỷ - Mélodie Slow / Pop Rock :
http://www.youtube.com/watch?v=PjZTdFtB0s4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 43. Tam Đảo Cửu Tuyền - Mélodie Boston / Valse :
http://www.youtube.com/watch?v=gBAYPQN3MtQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 44. Túc Trái Tiền Oan - Mélodie Ballade / Rock Lente :
http://www.youtube.com/watch?v=b7ZCYoU7H10&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 45. Tương Phùng - Mélodie Moderator / Rock :
http://www.youtube.com/watch?v=m-9ymM3lf5o&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 46. Phách Lạc Hồn Xiêu - Mélodie Slow / Rock :
http://www.youtube.com/watch?v=6xzUGJ4-7CI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 47. Loan Phòng - Mélodie Arpège / Pop Rock :
http://www.youtube.com/watch?v=ECOqYLKHUig&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 48. Trạc Tuyền - Mélodie Ballade / Hip Hop:
http://www.youtube.com/watch?v=la--DbZeUNQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 49. Thiếp Lan Đình - Mélodie Rock Lente / Pop Rock:
http://www.youtube.com/watch?v=MQ7GCx1VpR4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Trtuyện Kiều – 50. Kim Ngân - Mélodie Arpège / Cha Cha Cha:
http://www.youtube.com/watch?v=13HpXqBYk-M&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 51. Hằng Thủy - Mélodie Valse :
http://www.youtube.com/watch?v=Q1_NyhcKlmI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 52. Thành Hoàng Thổ Công - Mélodie Slow / Rock :
http://www.youtube.com/watch?v=KINXgKuoFoE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 53 . Râu Hùm Hàm Én - Mélodie Rock Lente / Pop Rock :
http://www.youtube.com/watch?v=Qpc2S7xyOqQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 54. Cá Chậu Chim Lồng - Mélodie Samba / Mambo :
http://www.youtube.com/watch?v=B04eMykWIP0&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 55. Cung Nga - Mélodie Fox / Pop Rock :
http://www.youtube.com/watch?v=f2-J5csnTqU&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 56. Phượng Liễn Loan Nghi – Mélodie Rhumba :
http://www.youtube.com/watch?v=i2PBaE1qJWA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 57. Nghĩa Trọng Nghìn Non – Mélodie Ballade / Samba :
http://www.youtube.com/watch?v=xprj8JDYYic&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 58. Hại Nhân Nhân Hại – Mélodie Ballade / Lambada :
http://www.youtube.com/watch?v=J3uQSxcquJ4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 59. Tiền Định – Mélodie Valse :
http://www.youtube.com/watch?v=aPPaguVYBXo&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 60. Gấm Vóc – Mélodie Arpède / Cha Cha Cha :
http://www.youtube.com/watch?v=P7kFsyZpQDA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 61. Thành Hạ Yêu Minh – Mélodie Blue / Tango :
http://www.youtube.com/watch?v=_aBTnMkS_bg&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 62. Hương Lửa Ba Sinh – Mélodie Valse Jazz :
http://www.youtube.com/watch?v=YMmOYn3OjNQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 63. Tơ Đào – Mélodie Blue / Rock and Roll :
http://www.youtube.com/watch?v=I8O3m9wzmKg&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 64. Nghiệp Duyên – Mélodie Rock Lente / Mambo :
http://www.youtube.com/watch?v=ZFzeylD6E-Y&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 65. Phách Quế Hồn Mai – Rock Lente / Salsa :
http://www.youtube.com/watch?v=qp9PjtmBtYY&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 66. Phù Tang – Mélodie Charleston :
http://www.youtube.com/watch?v=mE4467mhKkc&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&feature=plcp&noredirect=1

Truyện Kiều – 67. Lai Sinh – Mélodie Blue / Rock Lente :
http://www.youtube.com/watch?v=ZgpshRnsQk8&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

Truyện Kiều – 68. Lâm Thanh – Mélodie Ballade / Rhumba :
http://www.youtube.com/watch?v=t1_ADcpRM0M&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=2&feature=plcp

Truyện Kiều – 69. Châu Trần – Mélodie Slow / Pop Rock :

https://www.youtube.com/watch?v=1IQkh9AQwXs

  Truyện Kiều – 70. Động Địa Kinh Thiên – Mélodie Arpède / Mambo :
http://www.youtube.com/watch?v=FszlGyyOvX4&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

  Truyện Kiều – 71. Chiêu Hồn – Mélodie Ballade / Samba :
http://www.youtube.com/watch?v=4jOGrvrIkDE&feature=channel&list=UL

   Truyện Kiều – 72. Minh Dương – Mélodie Valse :
http://www.youtube.com/watch?v=pKfg9wxUMUY&feature=channel&list=UL

Truyện Kiều – 73. Tái Thế Tương Phùng – Mélodie Swing / Hard Rock :
http://www.youtube.com/watch?v=hTNotM_JF8w&feature=channel&list=UL

Truyện Kiều – 74. Vật Đổi Sao Dời – Mélodie Slow / Bollero :
http://www.youtube.com/watch?v=9t4N5t32GtU&feature=channel&list=UL

Truyện Kiều – 75. Đáy Biển Mò Kim- Mélodie Bolléro :
http://www.youtube.com/watch?v=fuZTzHTLrpQ&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

   Truyện Kiều – 76. Khổ Tận Cam Lai – Mélodie Blue / Rock and Roll :
http://www.youtube.com/watch?v=ruDgQOrW1oo&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

   Truyện Kiều – 77. Chữ Tài Chữ Mệnh – Mélodie Slow / Mambo :
http://www.youtube.com/watch?v=mMLXlC0xX14&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

   Truyện Kiều – 78. Chữ Tài Chữ Mệnh  - Vọng Cổ
http://www.youtube.com/watch?v=_24oFcV_gYQ&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

   

Chinh Phụ Ngâm
với 412 câu thơ, 21 bài hát.

Thơ : Đoàn Thị Điểm (1705-1748).
Nhạc : Quách Vĩnh Thiện

Chinh Phu Ngam

 

Chinh Phụ Ngâm 1 - Thuở Trời Đất Khách Má Hồng – Ca Sĩ Hương Giang
http://www.youtube.com/watch?v=kHCKEjUge8I&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp

   

Chinh Phụ Ngâm 2 - Nợ Núi Sông – Ca Sĩ Thụy Long
http://www.youtube.com/watch?v=ZeKKWIbE4rQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp

   

Chinh Phụ Ngâm 3 – Chia Tay – Ca Sĩ Hoàng Quan
http://www.youtube.com/watch?v=isrx1zeM0dE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp

   

Chinh Phụ Ngâm 4 – Gió Cát – Ca Sĩ Mỹ Dung
http://www.youtube.com/watch?v=WmHzFQvK6SY&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp

   

Chinh Phụ Ngâm 5 - Lạnh Lùng – Ca Sĩ Mai Thảo
http://www.youtube.com/watch?v=9U_SU2-8dNY&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp

   

Chinh Phụ Ngâm 6 - Hồn Tử Sĩ – Ca Sĩ Thụy Long
http://www.youtube.com/watch?v=6fg7pUGdZik&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp

   

Chinh Phụ Ngâm 7 – Chinh Phụ - Ca Sĩ Hương Giang
http://www.youtube.com/watch?v=6mPWN8HxwlI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp

   

Chinh Phụ Ngâm 8 - Nhớ Chàng – Ca Sĩ Mỹ Dung
http://www.youtube.com/watch?v=52oyDybWotE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp

   

Chinh Phụ Ngâm 9 – Tương Tư – Ca Sĩ Mai Thảo
http://www.youtube.com/watch?v=w8lkfq6D3AY&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp

   

Chinh Phụ Ngâm 10 – Lo Âu – Ca Sĩ Hương Giang
http://www.youtube.com/watch?v=4py0WNs0_DI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp

   

Chinh Phụ Ngâm 11 – Lòng Thiếp – Ca Sĩ Mỹ Dung
http://www.youtube.com/watch?v=Y2nvj21_ii0&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp

   

Chinh Phụ Ngâm 12 - Nguyệt Hoa – Ca Sĩ Hương Giang
http://www.youtube.com/watch?v=i7epb7tMlMk&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp

   

Chinh Phụ Ngâm 13 - Nhớ Nhung - Ca Sĩ Hạ Trâm
http://www.youtube.com/watch?v=kdSES4LV5zU&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp

   

Chinh Phụ Ngâm 14 - Hồn Mộng – Ca Sĩ Mai Thảo
http://www.youtube.com/watch?v=2EpubhxhSQI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp

   

Chinh Phụ Ngâm 15 - Giấc Mộng – Ca Sĩ Quang Minh
http://www.youtube.com/watch?v=yqnbkgyJcnM&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp

   

Chinh Phụ Ngâm 16 - Tuổi Xuân – Ca Sĩ Quỳnh Lan
http://www.youtube.com/watch?v=tEqWQtOC5kU&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp

   

Chinh Phụ Ngâm 17 – Xuân Vàng – Ca Sĩ Mai Thảo
http://www.youtube.com/watch?v=csuaRK6MJMg&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp

   

Chinh Phụ Ngâm 18 – Oán Sầu – Ca Sĩ Hương Giang
http://www.youtube.com/watch?v=XPu3BHhDucM&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp

   

Chinh Phụ Ngâm 19 - Ước Mơ – Ca Sĩ Quỳnh Lan
http://www.youtube.com/watch?v=XT4sKRf5wpE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp

   

Chinh Phụ Ngâm 20 – Vinh Quang – Ca Sĩ Xuân Phú
http://www.youtube.com/watch?v=qJId5_GcKmA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp

   

Chinh Phụ Ngâm 21 - Kết Duyên – Ca Sĩ Hương Giang

http://www.youtube.com/watch?v=_xZOFRozirw&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=19&feature=plcp

 

quachvinhthien@gmail.com