<<< Retour >>>

CD Kim Vân Kiều 6 - Hại Nhân Nhân.

Radio SBS Vietnamese Australia - Truyện Kiều.

SBS - Vietnamese Autralia 14 Décembre 2010

http://thienmusic6.free.fr/SBS-Vietnamese-1-20101214.htm

SBS - Vietnamese Autralia 21 Décembre 2010

http://thienmusic6.free.fr/SBS-Vietnamese-2-20101221.htm

SBS - Vietnamese Autralia 28 Décembre 2010

http://thienmusic6.free.fr/SBS-Vietnamese-3-20101228.htm

***

Radio RFI - 7 Juin 2006 :

http://thienmusic5.free.fr/RFI-20060607M-KimVanKieu.htm

Radio RFI - 2 Janvier 2008 - Nhịp Cầu Tri Ân :

http://thienmusic.free.fr/RFI-PhongVan-20080102-Thien.htm

Radio RFA - Á Châu Tự Do - 1 Juin 2008 - Mặc Lâm :

http://thienmusic5.free.fr/RFA-QVT-20080601.htm

 

Kim Van Kieu 6

 

Kim Van Kieu 6 - Dos

 

 

Cliquez sur la ligne pour voir la vidéo :

601 – Phượng Liễn Loan Nghi – Quỳnh Lan

http://thienmusic5.free.fr/PhuongLienLoanNghi.htm

602 – Nghĩa Trọng Nghìn Non - Xuân Phú

http://thienmusic5.free.fr/NghiaTrongNghinNon.htm

603 – Hại Nhân Nhân Hại – Hương Giang

http://thienmusic5.free.fr/HaiNhanNhanHai.htm

604 – Tiền Định - Tố Hà

http://thienmusic5.free.fr/TienDinh.htm

605 – Gấm Vóc – Thụy Long

http://thienmusic5.free.fr/GamVoc.htm

606 – Thành Hạ Yêu Minh - Mỹ Dung

http://thienmusic5.free.fr/ThanhHaYeuMinh.htm

607 – Hương Lửa Ba Sinh – Quỳnh Lan

http://thienmusic5.free.fr/HuongLuaBaSinh.htm

608 - Tơ Đào – Hương Giang

http://thienmusic5.free.fr/ToDao.htm

609 – Nghiệp Duyên - Xuân Phú

http://thienmusic5.free.fr/NghiepDuyen.htm

610 – Phách Quế Hồn Mai - Mai Thảo

http://thienmusic5.free.fr/PhachQueHonMai.htm

611 - Phù Tang - Tố Hà

http://thienmusic5.free.fr/PhuTang.htm

 

***

 

 

***

 

***